#58 Nielegalne opłaty za odholowywanie aut Warszawie – wyrok WSA.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 14 marca 2018 roku orzekł, iż nieważna jest uchwała Rady Warszawy o wysokości opłat na rok 2017 za odholowanie źle zaparkowanych pojazdów na strzeżony parking.


Sprawa została zainicjowana przez Rzecznika Praw Obywatelskich. W skardze do Wojewódzkiego Sądy Administracyjnego zostały podniesione następujące zarzuty wobec uchwały Rady Miasta Warszawy:
  1. stawki opłat za usunięcie pojazdu z drogi zostały ustalone na poziomie maksymalnym,
  2. stawki opłat za przechowywanie pojazdu na parkingu strzeżonym ustalono na poziomie zbliżonym do maksymalnego,
  3. brak przeprowadzenia ustaleń w zakresie faktycznych kosztów usuwania pojazdów z drogi i ich przechowywania na parkingach strzeżonych na terenie,
  4.  celem uchwały było głównie kierowanie się kwestiami fiskalnymi, mającymi zapewnić wpływy do budżetu na podobnym poziomie co w roku poprzednim.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie o sygnaturze akt VII SA/Wa 1088/17, iż uchwała została wydana z istotnym naruszeniem prawa skutkującym stwierdzeniem jej nieważności w części.
Sąd uzasadnił swoje stanowisko m.in. w taki sposób: „Powyższe oznacza, zdaniem Sądu, że trafne jest stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich , iż ustalając stawki opłat Rada […] kierowała się względami fiskalnymi. Tymczasem zapewnienie jak najwyższych wpływów do budżetu miasta, jednoznacznie wykracza poza przesłanki materialne wymienione w art. 130a ust. 6 ustawy Prawo o ruchu drogowym (por. także ww. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 13 stycznia 2017 r., sygn. akt I OSK 1916/16).
W uchwale przyjęto stawki opłat na maksymalnym poziomie, dopuszczalnych przez prawo stawek, określonych w obwieszczeniu Ministra Finansów, z pominięciem jakichkolwiek argumentów, przyczyn czy też okoliczności, które uzasadniają przyjęcie takiego rozwiązania. Nie wyjaśniono w szczególności, czy tak określone wysokie stawki są konieczne dla zapewnienia sprawnego wykonywania zadań usuwania pojazdów, jaka jest relacja tych stawek do faktycznych kosztów usuwania pojazdów na terenie […].
Reasumując, w związku z powyższymi rozważaniami Sąd stwierdza, że zaskarżona uchwała Rady […] została podjęta z pominięciem kryteriów zawartych w upoważnieniu ustawowym. Wydana została z istotnym naruszeniem prawa skutkującym nieważność uchwały w ww. zakresie. Konieczne było stwierdzenie nieważności przepisów § 1 i 2 uchwały wraz z załącznikami
Wyrok nie jest prawomocny, lecz jeżeli utrzyma się w mocy, będzie mógł stanowić podstawę do domaga się zwrotu niesłusznie pobranej opłaty.
Źródło: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/40906E615C
https://www.youtube.com/channel/UCpaZQTkYFBdgZXyqSCAN7VQ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *