Nowy taryfikator mandatów wraz ze zmianami, które wejdą w życie w dniu 17 września 2022 roku!

TARYFIAKTOR OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 1 STYCZNIA 2022 ROKU Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN WCHODZĄCYCH W ŻYCIE W DNIU 17 WRZEŚNAI 2022 ROKU!

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 30 grudnia 2021 roku ukazało się rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń, i tak za przekroczenie prędkości mandat od tej pory wyniesie za przekroczenie:

do 10 km/h                        – 50 zł

o 11–15 km/h                   – 100 zł

o 16–20 km/h                   – 200 zł

o 21–25 km/h                   – 300 zł

o 26–30 km/h                   – 400 zł

o 31–40 km/h                   – 800 / 1600 zł

o 41–50 km/h                   – 1000 / 2000 zł

o 51–60 km/h                   – 1500 / 3000 zł

o 61–70 km/h                   – 2000 / 4000 zł

o 71 km/h i więcej          – 2500 / 5000 zł

W dniu 17 września 2022 roku wejdzie w życie nowelizacja kodeksu wykroczeń, która zakłada, iż kierującemu pojazdem mechanicznym wymierza się (obligatoryjnie!) karę grzywny w wysokości nie niższej niż dwukrotność dolnej granicy ustawowego zagrożenia, w sytuacji kiedy kierujący popełnia, w ciągu dwóch lat od ostatniego prawomocnego ukarania, to samo wykroczenie za które został wcześniej ukarany.

Taką sankcją karną będą objęte następujące wykroczenia:

  1. art. 86 § 1a i 2

§ 1. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podlega karze grzywny.

§ 1a. Jeżeli następstwem wykroczenia, o którym mowa w § 1, jest spowodowanie naruszenia czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia innej osoby, sprawca

podlega karze grzywny w wysokości nie niższej niż 1500 złotych.

§ 2. Kto dopuszcza się wykroczenia określonego w § 1, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka,

podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny w wysokości nie niższej niż 2500 złotych.

  • art. 86b § 1

§ 1. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, prowadząc pojazd mechaniczny:

1) wbrew obowiązkowi nie ustępuje pierwszeństwa pieszemu,

2) nie zatrzymuje pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej,

3) wyprzedza pojazd na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem,

4) omija pojazd, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu,

5) narusza zakaz jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych,

podlega karze grzywny nie niższej niż 1500 złotych.

  • art. 87 § 1

§ 1. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,

podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 2500 złotych.

  • art. 92 § 2

§ 2. Kto w celu uniknięcia kontroli nie stosuje się do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu,

podlega karze aresztu albo grzywny.

  • art. 92a § 2

§ 2. Kto, prowadząc pojazd mechaniczny, nie stosuje się do ograniczenia prędkości określonego ustawą lub znakiem drogowym, przekraczając je o ponad 30 km/h,

podlega karze grzywny nie niższej niż 800 złotych.

  • art. 92b

Kto, prowadząc pojazd mechaniczny, nie stosuje się do zakazu wyprzedzania określonego ustawą lub znakiem drogowym,

podlega karze grzywny nie niższej niż 1000 złotych.

  • art. 94 § 1

§ 1. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd mechaniczny, nie mając do tego uprawnienia,

podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1500 złotych.

  • art. 97a

Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także kierujący pojazdem, który narusza zakaz:

1) objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór na przejeździe kolejowym, wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie zapór lub półzapór zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone, oraz wejścia lub wjazdu na przejazd kolejowy za sygnalizator lub za inne urządzenie nadające sygnały, przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych,

2) wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy,

podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny w wysokości nie niższej niż 2000 złotych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *