OC można wypowiedzieć w każdym czasie!

Przykład z życia wzięty.

Jakiś czas temu zwróciła się do mnie znajoma z prośbą o pomoc w sprawie polisy OC. Jak się okazało zmieniła obecnego ubezpieczyciela na rzecz innego. Nie została poinformowana, iż musi wypowiedzieć polisę u pierwotnego ubezpieczyciela.

Po jakimś czasie otrzymała list od poprzedniego ubezpieczyciela, iż w związku z brakiem wypowiedzenia polisy OC, uległa ona automatycznemu przedłużeniu na okres kolejnych 12 miesięcy. W odpowiedzi na powyższe pismo skierowała pismo, w którym oświadczyła, że wykupiła polisę OC w innym towarzystwie ubezpieczeniowym i tym samym wypowiada polisę, która uległa automatycznemu przedłużeniu.

W odpowiedzi dostała pismo w ramach którego zostało wskazane, iż wypowiedzenie automatycznie przedłużonej umowy nie jest możliwe, ponieważ nie doszło do wypowiedzenia umowy najdalej na 1 dzień przed zakończeniem obowiązywania polisy OC.

W przedmiotowej sprawie doszło do podwójnego ubezpieczenia, a zgodnie z prawem w takim wypadku ubezpieczający ma możliwość wypowiedzenia umowy, która uległa przedłużeniu „automatycznemu”. Stanowisko zakładu ubezpieczeń jest niezgodne z prawem i każdemu w takiej sytuacji przysługuje prawo do wypowiedzenia polisy, a zakład ubezpieczeń może się domagać jedynie zapłaty za okres od dnia rozpoczęcia obowiązywania nowej polisy od odpowiedzialności cywilnej do dnia jej wypowiedzenia, co w sposób nie budzących wątpliwości regulują przytoczone poniżej przepisy prawa.

art. 28 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych , Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 23 maja 2003 roku (Dz. U. Nr 124 poz. 1152).

1. Jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta, nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy, z zastrzeżeniem ust. 2

2. Zawarcie następnej umowy nie następuje, pomimo braku powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli:1) nie została opłacona w całości określona w umowie składka za mijający okres 12 miesięcy lub w przypadku cofnięcia zakładowi ubezpieczeń zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych albo2) w przypadku ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń, ogłoszenia lub zarządzenia likwidacji zakładu ubezpieczeń albo oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub umorzenia postępowania upadłościowego, w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2.

art. 28a Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych , Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 23 maja 2003 roku (Dz. U. Nr 124 poz. 1152).

1. Jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego w tym samym czasie jest ubezpieczony w dwóch lub więcej zakładach ubezpieczeń, przy czym co najmniej jedna z umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta w trybie art. 28 ust. 1, umowa zawarta w tym trybie może zostać przez niego wypowiedziana na piśmie.2. W przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zgodnie z ust. 1, zakład ubezpieczeń może żądać zapłaty składki ubezpieczeniowej za okres, przez który ponosił odpowiedzialność.3. W sytuacji, gdy doszło do zawarcia kilku umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w odniesieniu do tego samego pojazdu mechanicznego, z tym samym okresem ubezpieczenia z jednym zakładem ubezpieczeń, wówczas temu zakładowi ubezpieczeń należy się składka ubezpieczeniowa z tytułu jednej umowy ubezpieczenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.