#65 Odpowiedzialność karna za „kręcenie” liczników samochodowych – nowelizacja przepisów!

Odpowiedzialność karna za „kręcenie” liczników samochodowych – nowelizacja przepisów!

 

W dniu 25 kwietnia Prezydent Andrzej Duda podpisał m.in. ustawę z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy  – Kodeks karny.

Najważniejsza zmiana, postulowana od dawna, to penalizacja wprost czynu polegającego na zmianie wskazań drogomierza pojazdu mechanicznego, a także ingerencji w prawidłowość pomiaru drogomierza.

Art. 306a.

§ 1. Kto zmienia wskazanie drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingeruje w prawidłowość jego pomiaru,

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

 §2. Tej samej karze podlega, kto zleca innej osobie wykonanie czynu, o którym mowa w § 1.

 §3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w § 1 lub 2,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 

Co ciekawe literalna wykładnia przywołanego przepisu prowadzi do wniosku, iż odpowiedzialność karna została przewidziana tylko za ingerencję w stan licznika oraz prawidłowość jego pomiaru. Penalizacja nie obejmuje zmiany drogomierza na inny.

Niezwykle ważny jest § 2 cytowanego art. 306a Kodeksu karnego, zgodnie z którym odpowiedzialności karnej podlega również ten, kto zleca innej osobie wykonanie czynu polegającego na zmianie wskazań drogomierza lub ingerencji w prawidłowość jego pomiaru.

 

Z kolei zmiany wprowadzone do ustawy Prawo o ruchu drogowym mają przede wszystkim ograniczyć proceder polegający na oferowaniu usługi korekty wskazań drogomierza poprzez dodanie art.  81a i art. 81b do ustawy o następującej treści:

Art. 81a. Wymiana drogomierza jest dopuszczalna, gdy drogomierz nie odmierza przebiegu pojazdu w sytuacji, w której ze względu na przeznaczenie drogomierza powinien ten przebieg odmierzać lub gdy jest konieczna wymiana elementu pojazdu, z którym drogomierz jest nierozerwalnie związany. Wymiana drogomierza może nastąpić tylko na drogomierz sprawny i właściwy dla danego typu pojazdu.

Art. 81b. 1. Właściciel lub posiadacz pojazdu, pojazdu wolnobieżnego, pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej lub motoroweru, także niezarejestrowanego, który dokonał wymiany drogomierza, jest obowiązany w terminie 14 dni od dnia wymiany tego drogomierza przedstawić pojazd w stacji kontroli pojazdów w celu dokonania odczytu wskazania drogomierza, o którym mowa w art. 81a zdanie drugie, wraz z jednostką miary. Przepis art. 81 ust. 13 stosuje się odpowiednio.

  1. Niedotrzymanie terminu, o którym mowa w ust. 1, nie stanowi podstawy odmowy przez stację kontroli pojazdów dokonania odczytu wskazania drogomierza wraz z jednostką miary.
  2. Warunkiem dokonania odczytu, o którym mowa w ust. 1, jest uiszczenie przez właściciela lub posiadacza pojazdu opłaty za dokonanie odczytu wskazania drogomierza wraz z jednostką miary oraz opłaty ewidencyjnej.
  3. Maksymalna wysokość opłaty za dokonanie odczytu wskazania drogomierza wraz z jednostką miary nie może przekroczyć 100 zł. Opłata stanowi przychód przedsiębiorcy prowadzącego stację kontroli pojazdów.
  4. Czynność, o której mowa w ust. 1, przeprowadza się po złożeniu diagnoście przez właściciela lub posiadacza pojazdu pisemnego oświadczenia o wymianie drogomierza, sporządzonego na urzędowym formularzu. Oświadczenie zawiera:

1)     imię i nazwisko składającego oświadczenie;

2)     numer PESEL składającego oświadczenie, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument;

3)     adres zamieszkania składającego oświadczenie;

4)     dane identyfikujące pojazd;

5)     datę i przyczynę wymiany drogomierza;

6)     oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;

7)     klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”;

8)     czytelny podpis składającego oświadczenie.

  1. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 5, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Klauzula, o której mowa w ust. 5 pkt 7, zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
  2. Datę i przyczynę wymiany drogomierza stwierdza, na podstawie oświadczenia, o którym mowa w ust. 5, uprawniony diagnosta zatrudniony w stacji kontroli pojazdów.
  3. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:

1)     wzór urzędowego formularza oświadczenia właściciela lub posiadacza pojazdu o wymianie drogomierza, mając na uwadze rzetelne dokumentowanie czynności związanych z wymianą drogomierza;

2)     organ zobowiązany do przechowywania oświadczenia, o którym mowa w ust. 5, oraz sposób przekazywania tego oświadczenia, mając na uwadze znaczenie tego dokumentu dla gromadzonych informacji o pojeździe.

  1. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia szczegółowe czynności uprawnionych diagnostów związane z dokonaniem odczytu wskazania drogomierza wraz z jednostką miary oraz wysokość opłaty za dokonanie odczytu wskazania drogomierza wraz z jednostką miary, mając na uwadze konieczność zapewnienia jednolitej procedury w zakresie dokonywania odczytu wskazania drogomierza wraz z jednostką miary, rzetelnego dokumentowania czynności związanych z wymianą drogomierza oraz koszty tych czynności, w tym niezbędny nakład pracy, a także zasady proporcjonalności opłat.”;

 

Co istotne słowo „drogomierz” nie uzyskało jakiegoś konkretnego znaczenia, w szczególności poprzez opisanie jego znaczenia w definicji w słowniku wyrażeń danej ustawy, a tym samym wciąż będzie tylko urządzeniem służącym do pomiaru odległości.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku, za wyjątkiem nowelizacji Kodeksu karnego, która wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia.

 

 

 

Źródło:

1) http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/2878_u.htm

2) https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,1389,prezydent-podpisal-ustawy.html

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *