Zatrzymanie dowodu rejestracyjnego za przepaloną żarówkę świateł cofania.

Zatrzymanie dowodu rejestracyjnego pojazdu za przepaloną żarówkę świateł cofania.

Stan faktyczny sprawy, dla niektórych, może brzmieć znajomo. Kierującego za przekroczenie prędkości o 38 km/h chciano ukarać mandatem karnym w kwocie 400 zł, lecz postanowił on odmówić przyjęcia owego mandatu. W związku z odmową funkcjonariusze Powiatowej Komendy Policji przystąpili do szczegółowej weryfikacji stanu technicznego pojazdu, podczas której stwierdzili brak trzeciego światła stopu oraz niesprawność prawego światła cofania. W związku z wykrytymi usterkami zatrzymano dowód rejestracyjny samochodu na 3 dni.
Kierowca uznał zatrzymanie dowodu rejestracyjnego pojazdu za bezprawne, wskazując przy tym, iż tego typu usterki nie wyczerpują znamion art. 132 ust. 1 pkt. 1 li. b., argumentując to tym, iż pojazd nie stwarza zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym i na tej podstawie wezwał Komendanta Powiatowego Policji do usunięcia naruszenia prawa. Komendant powiatowy policji utrzymał w mocy decyzję funkcjonariuszy, a zarzuty podniesione przez kierującego uznał za bezpodstawne.
Tym samym kierujący złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, który uzasadnił swoje orzeczenie z dnia 11 maja 2017 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Go 152/17 w sposób następujący:
„Ocena czy zaszły podstawy „do stwierdzenia lub zaistnienia uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd zagraża porządkowi ruchu” dokonywana być musi z uwzględnieniem regulacji art. 66 ust. 1 pkt 1 P.r.d. Zgodnie z powołanym przepisem pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu, nie naruszało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkodę (…)
21. Wymaganie by korzystanie z pojazdu nie naruszało porządku ruchu na drodze ma na względzie tzw. bezpieczeństwo czynne pojazdu. Oznacza to w praktyce zespół cech pojazdu, które umożliwiają kierowcy zmniejszenie lub uniknięcie ryzyka czyli zmniejszenia prawdopodobieństwa powstania kolizji lub wypadku drogowego. Dotyczy to mechanizmów i urządzeń, które pozwalają kierowcy podjąć określone działania przed zaistnieniem zdarzenia drogowego. W ramach bezpieczeństwa czynnego wyróżnia się bezpieczeństwo eksploatacyjne, którego podstawowymi czynnikami pozostają sygnalizacja i oświetlenie.
22. Zgodnie z § 2 załącznika nr 6 (Warunki szczegółowe dotyczące świateł zewnętrznych pojazdu samochodowego i przyczepy) do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia ( obecnie tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 2022 ) – w brzmieniu nadanym mu przez rozporządzenie zmieniające z dnia 6 maja 2016 r. – światła zamontowane na pojeździe powinny odpowiadać warunkom podanym w tabeli.
Analiza treści tej tabeli (Lp. 4 i 4a) w powiązaniu z kategorią do której zalicza się pojazd skarżącego (kat. M) i datą jego pierwszej rejestracji wskazuje, że zatrzymany pojazd nie spełniał wymogów w zakresie świateł stopu, ustanowionych dla pojazdów zarejestrowanych po 30 czerwca 2003 r. Co do kwestii niesprawności prawego światła cofania, to w tym zakresie omawiane rozporządzenie ( Lp.14 tabeli o jakiej mowa w § 2 załącznika nr 6 ) wprowadza na poziomie minimum wymóg posiadania 1 lub 2 takich świateł. Jednakże w przypadku wyposażenia pojazdu w dwa takie światła jego posiadacz powinien zapewnić sprawne działanie obu z nich. Podkreślenia bowiem wymaga iż w przepisie art. 66 ust. 1 pkt 1 P.r.d. ustawodawca stanowi nie tylko o wyposażeniu pojazdu w taki sposób aby korzystanie z niego nie naruszało porządku ruchu na drodze ale też o jego utrzymaniu w taki sposób.
23. Skoro skarżący poruszał się po drodze publicznej pojazdem nie spełniającym wymogów w zakresie obowiązkowego wyposażania czy utrzymania świateł, to czynność zatrzymania pojazdu pozostawała zgodna z prawem tj. powołanym przepisem art. 132 ust. 1 pkt 1 lit. b P.r.d. Użyte w tym przepisie pojęcie stwarzania lub uzasadnionego przypuszczenia stwarzania przez pojazd zagrożenia porządku ruchu odnoszone być musi – zdaniem Sądu – do nałożonych przez prawodawcę wymogów w zakresie wyposażenia i utrzymania pojazdu. Zgodzić się w tym zakresie należy, że stanowiskiem pełnomocnika organu wyrażonym na rozprawie, iż analizowany przepis art. 132 ust. 1 pkt 1 lit. b P.r.d nie wprowadza żadnego elementu uznaniowości.
Wskazany w pkt 20 charakter przepisów rozporządzenia nie uprawnia do wykładni rozszerzającej zaprezentowanej przez H.H. w skardze i uznania, że skoro należący do niego pojazd spełniał wymogi dla pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy przed 2003 w zakresie świateł hamowania i miał jedno światło cofania sprawne, to jest to stan zgodny z prawem. Podkreślenia wymaga, iż ocena spełniania przez dany pojazd warunków określonych w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia przebiega wyłącznie przez porównanie stanu pojazdu w odniesieniu do wymogów stawianych przez ten akt, bez możliwości kierowania się przez organ właściwy dla takiej oceny uznaniem w czy i w jakim zakresie stwierdzone uchybienie wpływa na naruszenie porządku ruchu. Sam fakt niespełnienia przez pojazd wynikających z przepisów prawa wymogów oznacza już ziszczenie się przesłanki „stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd zagraża porządkowi ruchu” w rozumieniu art. 132 ust. 1 pkt 1 lit. b P.r.d. i jest podstawą do zatrzymania dowodu rejestracyjnego pojazdu.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 11 maja 2017 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Go 152/17
https://www.youtube.com/channel/UCpaZQTkYFBdgZXyqSCAN7VQ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.