Ważne! Surowsze kary dla kierowców!

W dniu 01 czerwca 2017 roku zacznie obowiązywać ustawa o zmianie ustawy – kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z dnia 23 marca 2017 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 966), która wprowadza następujące zmiany:
 1. Sądy będą zobowiązane do orzekania zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w razie skazania za przestępstwo ucieczki przed pościgiem prowadzonym przez osobę uprawioną do kontroli ruchu drogowego (art. 178b kk) lub prowadzenia pojazdu mechanicznego bez uprawnień (art. 180a kk), a także jeżeli czyn sprawcy polegał na niezastosowaniu się do orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych (art. 244 kk).
 2. Od teraz sąd skazując sprawcę przestępstwa katastrofy (art. 173 kk), niebezpieczeństwa katastrofy (art. 174 kk), bądź też wypadku, którego następstwem jest ciężki uszczerbek na zdrowiu lub śmierć osoby (art. 177 kk) w sytuacji gdy sprawca znajdował się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia, będzie obligatoryjnie orzekać karę pozbawienia wolności za przypisane sprawcy przestępstwo w wymiarze od dolnej ustawowego zagrożenia zwiększonej o połowę, aż do górnej granicy zwiększonej o połowę.
  W przypadku przestępstwa wypadku drogowego, którego konsekwencją jest śmierć osoby, bądź ciężki uszczerbek na zdrowiu (art. 177 §2 kk) wobec sprawcy będzie orzekana kara pozbawienia wolności w wymiarze nie niższym niż 2 lata.
 3. Od teraz pojawi się nowe przestępstwo w postaci ucieczki przed pościgiem prowadzonym przez osobę uprawioną do kontroli ruchu drogowego:
  Art. 178b. Kto, pomimo wydania przez osobę uprawnioną do kontroli ruchu drogowego, poruszającą się pojazdem lub znajdującą się na statku wodnym albo powietrznym, przy użyciu sygnałów dźwiękowych i świetlnych, polecenia zatrzymania pojazdu mechanicznego nie zatrzymuje niezwłocznie pojazdu i kontynuuje jazdę, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”
 1. Od 01 czerwca 2017 zmianie ulegnie treść art. 244 kk, który określa konsekwencje prawne poruszania się pojazdami pomimo orzeczonego administracyjnego zakazu prowadzenia pojazdów. Do tej pory jego naruszenie było zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3. Wraz z nowelizacją zwiększeniu uległa kara pozbawienia wolności, gdyż teraz będzie ona wynosiła od 3 miesięcy do lat 5.
 2. Ponadto, w ustawie kodeks wykroczeń doszło do zmiany treści art. 45§1 w ramach której wydłużeniu uległ okres przedawniania karalności wykroczeń, gdyż zgodnie z jego obecnym brzmieniem okres przedawnienia będzie wynosił 3 lata od daty popełnienia wykroczenia, a nie jak miało to miejsce do tej pory, po 2 latach.
  Pełne brzmienie znowelizowanego art. 45§1 kodeksu wykroczeń: Karalność wykroczenia ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynął rok; jeżeli w tym okresie wszczęto postępowanie, karalność wykroczenia ustaje z upływem 2 lat od zakończenia tego okresu.”
 3. Nowelizacja dotknęła także kodeks postępowania karnego w postaci art. 213 § 1b o brzmieniu: „W postępowaniu w sprawach o przestępstwa w ruchu lądowym określone w rozdziale XXI Kodeksu karnego należy także uzyskać informacje z centralnej ewidencji kierowców oraz z ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego prowadzonej przez Policję, dotyczące oskarżonego. Jeżeli od sporządzenia tych informacji upłynął okres 6 miesięcy, należy uzyskać je ponownie. „.
W ustawie prawo o ruchu drogowym wprowadzone zostały następujące zasadnicze zmiany:
 1. w art. 129i ust. 2-4 otrzymują brzmienie: 2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli stan osoby podlegającej badaniu uniemożliwia jego przeprowadzenie urządzeniem elektronicznym lub osoba ta odmawia poddania się takiemu badaniu. W takim przypadku ustalenie zawartości w organizmie alkoholu następuje na podstawie badania krwi. 3. Badanie w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu może być przeprowadzone również w razie braku zgody osoby podlegającej badaniu, o czym należy ją uprzedzić. 4. Warunki oraz sposób przeprowadzania badań, o których mowa w ust. 1 i 2, określają przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r. poz. 487).
 2. po art. 129j dodaje się art. 129ja w brzmieniu: ,, Art. 129ja. W toku kontroli ruchu drogowego uprawniony organ kontroli może poddać kierującego pojazdem lub inną osobę, w stosunku do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogła kierować pojazdem, badaniu w celu ustalenia w organizmie zawartości alkoholu lub obecności środka działającego podobnie do alkoholu.”
 3. w art. 129k: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. W razie uczestniczenia w wypadku drogowym, w którym jest zabity lub ranny, kierujący pojazdem jest poddawany badaniu w celu ustalenia w organizmie zawartości alkoholu lub obecności środka działającego podobnie do alkoholu.
  b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Osoby, o których mowa w ust. 1 i 2, mają prawo żądać od organu kontroli ruchu drogowego przeprowadzenia badania krwi lub moczu w celu ustalenia w organizmie zawartości alkoholu lub obecności środka działającego podobnie do alkoholu.
W ustawie kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia o wykroczenia wprowadza się następujące zmiany: po art. 102 dodaje się art. 102a w brzmieniu: ,, Art. 102a 1. Zlecenia płatnicze na rzecz organów właściwych do poboru należności wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego mogą być składane również w formie dokumentu elektronicznego przy użyciu oprogramowania udostępnionego przez banki lub innego dostawcę usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1572 i 1997) uprawnionego do przyjmowania zleceń płatniczych albo w inny sposób uzgodniony z bankiem lub innym dostawcą usług płatniczych przyjmującym zlecenie. § 2. Zlecenie płatnicze, o którym mowa w § 1, zawiera serię i numer mandatu karnego oraz datę wystawienia mandatu karnego, przy czym niepodanie lub błędne podanie tych informacji stanowi podstawę do odmowy realizacji wpłaty gotówkowej lub polecenia przelewu. § 3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji i po zasięgnięciu opinii Prezesa Narodowego Banku Polskiego, może określić, w drodze rozporządzenia, wzór formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu właściwego do poboru należności wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, uwzględniając dane identyfikujące wpłacającego oraz tytuł wpłaty.” Czyli po prostu będzie można płacić za mandat kartą płatniczą.
Kontrowersje:
O ile proponowane zmiany należy uznać generalnie za słuszne, o tyle można dostrzec pewien problem, gdyż, osoba, której zostały odebrane uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi w drodze decyzji administracyjnej na skutek przekroczenia dopuszczalnej prędkości w terenie zabudowanym, jeżeli w nowym stanie prawnym dopuści się przestępstwa administracyjnego zakazu prowadzenia pojazdów, może trafić do więzienia nawet na 5 lat, a to więcej niż sądy mogą orzec za wiele innych poważnych przestępstw.
https://www.youtube.com/channel/UCpaZQTkYFBdgZXyqSCAN7VQ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *