Sprzedawca odmawiający przyjęcia z powrotem pojazdu obarczonego wadą, musi liczyć się z wynikającymi z tego tytułu konsekwencjami

Sprzedawca odmawiający przyjęcia z powrotem pojazdu obarczonego wadą musi liczyć się z wynikającymi z tego tytułu konsekwencjami w postaci obowiązku zwrotu klientowi poniesionych przez niego kosztów w zakresie zabezpieczenia pojazdu i utrzymania go w należytym stanie, jak również wydatków poniesionych przez niego na wynajem innego pojazdu.
Sprawa dotyczyła sporu wynikłego pomiędzy kupującym J.L., a właścicielem komisu samochodowego P. S., od którego kupujący nabył rzekomo bezwypadkowysamochód za kwotę 130 tys zł. Co istotne, przed finalizacją zakupu, obaj panowie udali się do serwisu specjalizującego się w naprawach m.in. samochodów tej marki. Przeprowadzone badanie komputerowe nie wykazało istotnych wad pojazdu. Ponadto, stwierdzona została m.in. podwójna warstwa lakieru na karoserii oraz inne drobne mankamenty. Badanie potwierdziło, iż samochód jest w dobrym stanie technicznym.
Pół miesiąca później J.L. oddał swój nowy samochód na przegląd do autoryzowanego serwisu ,podczas którego stwierdzono, iż w pojeździe musiał być wymieniany zderzak z uwagi na widoczne nadpalenia oraz widocznym czerwonym lakierze. Rzeczoznawca potwierdził istnienie wad, które wskazywały na to, że pojazd przeszedł naprawę blacharsko-lakierniczą w warunkach niefabrycznych, niezgodnie ze sztuką i technologią producenta. Naprawa mogła być konsekwencją pożaru przedniej części pojazdu.
J.L. zgłosił sprzedawcy ujawnione wady i oświadczył, że chce zwrócić pojazd. Sprzedawca zanegował istnienie wad. Kupujący wystosował do sprzedawcy pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy z uwagi na wykryte wady. Sprzedający odpowiedział, że odstąpienie jest nieskuteczne, ponieważ kupujący dokonał weryfikacji pojazdu przed zakupem, tym samym wiedział jakie samochód posiada wady i na nie się godził.
J.L. przez dwa lata przechowywał pojazd na wynajętym miejscu postojowym. Ponadto, w tym czasie ponosił koszty ubezpieczenia oraz zakupu nowego akumulatora. Z racji tego, iż potrzebował sprawnego pojazdu wynajmował przez ten czas samochód za kwotę 1500 zł miesięcznie. Sumę wszelkich kosztów przez ten okres czasu wyliczył na kwotę 50 tys zł.
Sąd Okręgowy w Radomiu rozpoznając sprawę uznał roszczenie za uzasadnione niemal w całości. Sąd uznał za istotne wady istniejące w pojeździe, a tym samym zasadność podstawy odstąpienia od umowy przez kupującego. Nie uwzględnił jednak roszczenia w zakresie żądania zasądzenia odsetek od kwoty 130 tys zł od dnia odstąpienia od umowy, a także kosztu wynajmu samochodu zastępczego. W całości wyrok zaskarżył Stefan P.
Sąd Apelacyjny w Lublinie oddalił w całości apelację pozwanego P. S., ale z kolei uwzględnił zasadność kosztów wynajmu pojazdu zastępczego oraz odsetek za opóźnienie zwrotu kwoty nabycia pojazdu przez kupującego. Sąd ostatecznie zasądził na rzecz Leszka J. kwotę 180.671,91 zł.
Sąd uzasadnił swoje rozstrzygnięcie w sposób następujący:
Odpowiedzialność sprzedawcy za wadę jest odpowiedzialnością obiektywną. Sprzedawca ponosi tę odpowiedzialność bez względu na to czy wiedział o niej, ale zataił ją przed sprzedawcą, czy o niej nie wiedział. W warunkach sprzedaży konsumenckiej sprzedawca jako profesjonalista tym bardziej odpowiada względem nabywcy jako osoby fizycznej, a interesy nabywcy są bardziej chronione aniżeli w innych umowach sprzedaży, poprzez zwiększenie uprawnień nabywcy po stwierdzeniu, że towar w zakresie istotnym nie jest zgodny z umową.
Skoro powód poszukiwał na rynku wtórnym, samochodu wyższej klasy, bezwypadkowego w dobrym stanie i pozwany zaoferował mu samochód, zapewniając go o spełnieniu tych warunków, a następnie okazało się, że był to samochód, który uległ wcześniej uszkodzeniu, najprawdopodobniej wskutek zderzenia, w czasie którego palił się, a następnie w sposób niezgodny ze sztuką i w celu zamaskowania uszkodzeń był naprawiany, i w takim stanie został zaoferowany do sprzedaży, a jego rzeczywisty stan techniczny nie został kupującemu ujawniony, to jest oczywistym, że samochód ten, był w istotnym zakresie niezgodny z umową.
Nie jest uzasadnione stanowisko pozwanego, że zrealizowanie przez powoda prawa do odstąpienia wymagało wpierw wezwania pozwanego do doprowadzenia samochodu do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy.
Po pierwsze dlatego, że zgodnie z art. 8 ust. 1 kupujący może od tego odstąpić w sytuacji gdy naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. W przypadku sprzedaży komisowej samochodu wymiana samochodu na taki sam, ale wolny od wad w ogóle nie była możliwa. Natomiast naprawa samochodu winna być dokonana w serwisie (…), co z jednej strony znacznie podwyższyłoby koszty i niewątpliwie było uciążliwe dla sprzedawcy, a przede wszystkim wydłużałoby czas naprawy i oczekiwania powoda na samochód, który kupił, a z którego nie mógłby korzystać. Nie bez znaczenia jest również fakt, że po ujawnieniu wady i poinformowaniu pozwanego o wykryciu wady pozwany zaprzeczył jej istnieniu, negując od samego początku stanowisko powoda. W tej sytuacji ze względu na postawę pozwanego jakakolwiek współpraca stron, niewątpliwie wymagana dla rozwiązania sporu, była niemożliwa.
Z tego względu odstąpienie przez powoda od umowy sprzedaży z dnia 14 kwietnia 2011r. było uzasadnione w świetle art. 8 ust. 4 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i skuteczne gdyż wada samochodu była istotna, nie istniała możliwość ani wymiany samochodu, ani jego naprawy w standardzie i czasie satysfakcjonującym powoda, gdyż pozwany zaprzeczał od początku uzasadnionym roszczeniom powoda, pozostając w takim przekonaniu do końca procesu.”
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 07 sierpnia 2017 roku w sprawie o sygnaturze akt: I ACa 910/16.
https://www.youtube.com/channel/UCpaZQTkYFBdgZXyqSCAN7VQ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.