Skopiowanie kluczyków od samochodu nie pozbawia wypłaty odszkodowania.

Skopiowanie kluczyków od samochodu nie pozbawia wypłaty odszkodowania.

Sprawa dotyczyła mieszkańca Łodzi, który nabył używany samochód, stając się jego czwartym właścicielem, a od sprzedającego otrzymał tylko jeden kluczyk od pojazdu. Sprzedający tłumaczył, iż poprzedni właściciel również przekazał mu tylko jeden kluczyk.
Po roku od zakupu doszło do kradzieży samochodu, a Policja umorzyła sprawę na skutek niewykrycia sprawców kradzieży. Następnie poszkodowany zwrócił się do towarzystwa ubezpieczeniowego o likwidację szkody z polisy autocasco, lecz doszło do odmowy wypłaty odszkodowania z uwagi na to, że kluczyk nosił ślady kopiowania, a jako podstawę zostały wskazane OWU, w ramach których ubezpieczony obowiązany jest powiadomić ubezpieczyciela o utracie, bądź skopiowaniu kluczyków pod rygorem odmowy wypłaty odszkodowania.
Sprawa znalazła finał w sądzie. Po przeprowadzeniu postępowania Sąd Rejonowy w Łodzi, w sprawie o sygnaturze akt III Ca 255/15 orzekł, iż OWU muszą być interpretowane przez pryzmat art. 827 par.1 kc na mocy którego ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania w wypadku rażącego niedbalstwa bądź umyślnego wyrządzenia szkody przez ubezpieczonego – te same przesłanki dotyczą osób pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.
Sąd wskazał, iż samo stwierdzenie skopiowania kluczyka a także brak pewności co do daty tej czynności nie mogą obciążać ubezpieczonego i pozbawiać go tym samym należnego mu odszkodowania.
Ponadto Sąd wskazał, iż wskazana w niniejszej sprawie klauzula – wyłączająca odpowiedzialność ubezpieczyciela, została uznana za niedozwoloną przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok jest prawomocny.
https://www.youtube.com/channel/UCpaZQTkYFBdgZXyqSCAN7VQ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *