Potencjalne zagrożenie nie stanowi powodu do przerwania egzaminu na prawo jazdy.

Potencjalne zagrożenie nie stanowi powodu do przerwania egzaminu na prawo jazdy.
Zdająca egzamin na prawo jazdy podczas jazdy drogą jednokierunkową otrzymała od egzaminatora polecenie wykonania skrętu w lewo. Zdająca wykonała ten manewr ze środka jezdni, co skutkowało przerwaniem egzaminu przez egzaminatora, a tym samym egzamin zakończył się wynikiem negatywnym.
Od negatywnego wyniku egzaminu odwołała się zdająca. Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego po jego rozpoznaniu unieważnił egzamin, a tym samym jego negatywny wyrok. W uzasadnieniu swojej decyzji przyznał, iż faktycznie zdająca popełniła błąd skręcając w lewo ze środkowego pasa na drodze jednokierunkowej, gdyż powinna ten manewr wykonać od lewej krawędzi – jak stanowi art. 22 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym, lecz wskazał, że w zaistniałym stanie faktycznym nie zachodziło jakiekolwiek zagrożenie dla życia i zdrowia innych uczestników ruchu. W związku z powyższym, Marszałek wskazał, iż egzaminator nie miał podstaw ani do przerwania egzaminu, ani tym bardziej do wydania oceny negatywnej, gdyż był to pierwszy błąd zdającej podczas zmiany pasa ruchu.
Decyzję Marszałka podtrzymało Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Egzaminator zaskarżył tę decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy. Po rozpoznaniu sprawy (o sygnaturze akt: sygn. akt II SA/Bd 484/16) w dniu 16 listopada 2016 roku, Sąd utrzymał w mocy decyzję organów. W uzasadnieniu zostało wskazane, iż potencjalne zagrożenie mogłoby istnieć, gdyby po drodze poruszały się również inne pojazdy w niewielkiej odległości od samochodu egzaminacyjnego. Spowodowanie przez zdającą samego potencjalnego niebezpieczeństwa w ruchu nie stanowi przesłanki do przerwania egzaminu.
Wyrok nie jest prawomocny.
https://www.youtube.com/channel/UCpaZQTkYFBdgZXyqSCAN7VQ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *