Pomiar prędkości dokonany za pomocą radaru Iskra-1 podstawą do odmowy przyjęcia mandatu karnego?

Pomiar prędkości dokonany za pomocą radaru Iskra-1 podstawą do odmowy przyjęcia mandatu karnego?
Kierowca, któremu funkcjonariusz policji chce wystawić mandat karny na skutek kontroli prędkości wykonanej radarem Iskra-1, przed jego przyjęciem, powinien zwrócić uwagę na następujące okoliczności, gdyż mogą one mieć wpływ na prawidłowość dokonanego pomiaru, a tym samym na zasadność wystawienia samego mandatu karnego.
W orzecznictwie sądów polskich, nie tylko w oparciu o słynny wyrok Sądu Rejonowego w Siemianowicach z 2014 roku który jest cytowany w większości artykułów traktujących na ten temat, wskazuje się na naruszenie par. 10 ust. 1 pkt. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 09 listopada 2007 roku w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 225, poz. 1663 z 2007), poprzez:
 1. brak zapewnienia wymogu identyfikacji pojazdu w trakcie kontroli dla użytego do niej urządzenia pomiarowego,
 2. brak udokumentowania wartości domniemywanego przekroczenia dopuszczalnej prędkości,
 3. brak odnotowania przez kontrolujących funkcjonariuszy dokładnego czasu wykonania pomiaru, a także odległości jaka dzieliła namierzany pojazd od kontrolujących,
 4. brak dowodu przeszkolenia funkcjonariuszy do obsługi laserowego miernika prędkości,
Co więcej, Sąd Okręgowy w Zamościu w wyroku z dnia 13 stycznia 2014 roku w sprawie o sygnaturze akt III Ka 779/13, w uzasadnieniu wyroku podtrzymał argumentację przyjętą przez Sąd Rejonowy w Biłgoraju, który w uzasadnieniu swojego wyroku zwrócił uwagę na naruszenie innego paragrafu wskazanego powyżej rozporządzenia. „Z § 18 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych wynika, że przyrząd laserowy powinien być wyposażony w urządzenie celownicze z wizjerem, umożliwiające zachowanie zbieżności osi optycznej celownika (promienia wizjera) z wiązką promieniowania lasera.
Ze względu na to, że promieniowanie laserowe jest generowane w oddzielnym względem wizjera układzie optycznym, który znajduje się poniżej celownika, to możliwe jest zapewnienie , że punkt celowniczy nie będzie przesunięty względem pomiarowej wiązki laserowej tylko w poziomie, natomiast nie jest możliwe zapewnienie takiej zbieżności w pionie, co oznacza, że wszystkie cele, które będą bliższe niż odległość punktu zbieżności w rzeczywistości będą przesunięte niżej niż punkt pokazywany przez celownik, zaś cele dalsze będą przesunięte wyżej, a wielkość tego przesunięcia będzie zależała od odległości celu od punktu zbieżności. Zbieżność celownika jest ustalana fabrycznie, to jednak w praktyce może dochodzić do jej przesunięcia. Powyższe może doprowadzić do sytuacji, w której funkcjonariusze Policji obsługując przyrząd mogą nie mieć świadomości co do tego, że w rzeczywistości namierzają inny pojazd niż ten, na który wskazuje punkt celowniczy w wizjerze. W sytuacji zatem przyjęcia ustaleń wskazujących na to, że przed pojazdem obwinionego poruszał się inny pojazd, zaś pomiar był dokonywany na płaskim i prostym odcinku drogi z odległości 500 – 700 m., to pomiar prędkości pojazdu obwinianego A. C. był w praktyce niemożliwy, chyba, że odległość od pojazdu poprzedzającego wynosiłaby co najmniej około 100 metrów.”
Oprócz powyższego, warto wiedzieć, iż instrukcja obsługi radaru Iskra-1 zawiera następujące okoliczności, które mogą mieć wpływ na dokładność pomiaru:
 1. padający gęsty śnieg bądź intensywny deszcz,
 2. obecność wyładowczych lamp gazowych w odległości mniejszej niż 5 metrów w kierunku pracy działania urządzenia,
 3. obecność silnych ponadnormatywnych zakłóceń od sieci elektrycznych, spawarek, wyładowań atmosferycznych,
 4. bezpośrednie sąsiedztwo nadajników/przekaźników GSM, TV, bądź radiowych,
 5. pomiar na łuku drogi, której kąt pomiaru przekracza dopuszczalny kąt ustawienia osi wiązki fali promieniowania elektromagnetycznego o 10 stopni,
 6. pomiar dokonywany przez szybę typu SOLAR pojazdu patrolowego,
 7. nieprawidłowość źródła zasilania.
https://www.youtube.com/channel/UCpaZQTkYFBdgZXyqSCAN7VQ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *