Określenie na dokumencie prawa jazdy terminu ważności nie może powodować utraty bezterminowego charakteru uprawnień

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, iż określenie na dokumencie prawa jazdy terminu ważności nie może powodować utraty bezterminowego charakteru uprawnień do kierowania pojazdami.
Z uwagi na zmianę adresu zamieszkania kierowca zwrócił się do urzędu miasta z wnioskiem o wydanie wtórnika dokumentu. Do wniosku załączył kserokopię aktualnego dokumentu, w którym w polu dotyczącym daty ważności uprawnień wpisano kreskę.
W nowym dokumencie został wpisany nowy adres zamieszkania, a także data ważności uprawnienia. W związku z powyższym doszło do wniesienia skargi do sądu administracyjnego.
W uzasadnieniu wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie o sygnaturze akt I OSK 1686/15 możemy przeczytać: „Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu sprawy ze skargi W. Ż. na czynność materialno-techniczną Prezydenta Miasta K. w przedmiocie wymiany prawa jazdy, wyrokiem z 20 stycznia 2015 r., III SA/Kr 1352/14 stwierdził bezskuteczność wpisu daty ważności uprawnienia w rubryce 11 dokumentu prawa jazdy i zasądził od Prezydenta Miasta K. na rzecz skarżącego kwotę 200 (dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania. W uzasadnieniu Sąd podniósł, że w chwili składania wniosku przez W. Ż. (16 maja 2014 r.) o zmianę adresu miejsca zamieszkania w dokumencie prawa jazdy, jak i w chwili wydania nowego dokumentu prawa jazdy (20 maja 2014 r.), podstawę prawną wydania nowego dokumentu prawa jazdy ujawniającego zmianę danych stanowiła ustawa z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2014 r., poz. 600), która w art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. a stwierdza: Dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub zespołem pojazdów składającym się z pojazdu silnikowego i przyczepy lub naczepy jest wydane w kraju prawo jazdy. Z powyższego wynika, że prawo jazdy jest jedynie dokumentem, który ujawnia uprawnienie do kierowania pojazdami.
Pozostaje poza sporem, że skarżący posiada uprawnienie do kierowania pojazdami ważne bezterminowo. Zdaniem Sądu, każdy wydany mu dokument prawa jazdy powinien ujawniać bezterminową ważność tego uprawnienia, o ile nie zostanie ono ograniczone w sposób prawem przewidziany – przykładowo w wyniku choroby powodującej konieczność stosownych badań lekarskich i orzeczeń lekarskich.”
https://www.youtube.com/channel/UCpaZQTkYFBdgZXyqSCAN7VQ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.