Odbiornik radiowy w leasingowanym samochodzie należy zarejestrować i opłacać – wyrok NSA.

Jakiś czas temu opublikowałem artykuł, który dotyczył orzeczenia sądu w zakresie obowiązku uiszczania opłat z tytułu posiadania odbiornika radiowego w leasingowanym samochodzie przez przedsiębiorcę.

W dniu 17 maja 2019 roku Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, iż przedsiębiorca ma obowiązek zarejestrować odbiornik radiowy znajdujący się w leasingowanym przez niego samochodzie, a ponadto winien uiścić wymaganą prawem daninę.

Stan faktyczny przedmiotowej sprawy przedstawia się w sposób następujący. W dniu 21 września 2015 roku w trakcie kontroli dotyczącej realizacji obowiązku rejestrowania odbiorników radiowych oraz telewizyjnych w pewnej spółce, ujawniono 49 odbiorników radiofonicznych znajdujących się w samochodach, które umożliwiały natychmiastowy odbiór programów. Ustalone zostało, iż Spółka jest leasingobiorcą owych samochodów, a jej działalność polega na wynajmie samochodów podmiotom trzecim. Właścicielami (finansującymi) samochodów są inne podmioty.

Dyrektor Centrum Obsługi Finansowej Poczty Polskiej S.A. nakazał Spółce rejestrację odbiorników oraz nałożył na Spółkę opłatę za ich używanie.

Spółka zaskarżyła decyzję, lecz została ona utrzymana w mocy przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa. Rozstrzygnięcie zostało uzasadnione w sposób następujący: „… art. 2 ust. 1 i 2 ustawy o opłatach abonamentowych wyjaśnił, że zdolność do natychmiastowego odbioru programu przez odbiornik jest równoznaczna ze stwierdzeniem, iż odbiornik jest używany, co z kolei prowadzi do wniosku, że posiadacz jest obowiązany do wniesienia opłaty abonamentowej za jego używanie. Co do zasad opłacania abonamentu za używanie odbiorników, różnią się w zależności od tego, czy dotyczą gospodarstwa domowego, czy też odbiorników w lokalu handlowym. W ocenie organu dla obowiązku uiszczania opłat abonamentowych nie ma potrzeby konkretyzowania w decyzji samochodów, w których znajdują się odbiorniki radiofoniczne umożliwiające natychmiastowy odbiór programu, gdyż wystarczy tylko wskazać liczbę odbiorników. Ponadto dla rozstrzygnięcia sprawy zgodnie z przepisami ustawy o opłatach abonamentowych istotne jest, kto posiada odbiorniki, a nie kto jest ich właścicielem. Spółka zaś nie wykazała, aby obowiązek rejestracji spoczywał na firmie leasingowej. ” – uzasadnienie wyroku NSA z dnia 17.05.2019 r. w sprawie o sygn. akt: II GSK 837/17.

Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który oddalił w całości skargę Spółki, orzekając, iż zapadła w sprawie decyzja odpowiada prawu, a swoje rozstrzygnięcie uzasadnił w sposób następujący: „Sąd przywołał treść art. 2 ust. 2 ustawy o opłatach abonamentowych, z którego wynika domniemanie, że osoba, która posiada odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu, używa tego odbiornika. W ocenie sądu uregulowania ustawy o opłatach ograniczające wysokość opłaty (art. 2 ust. 5), zwalniające od opłat (art. 4 ust. 1) czy też wyłączające obowiązek rejestracji odbiorników (art. 5 ust. 2) nie obejmują zwolnienia z obowiązku uiszczania opłaty i rejestracji radioodbiorników sytuacji, w której przedsiębiorca jako właściciel lub leasingobiorca pojazdu, wynajmuje go innym osobom. To przedsiębiorca jako dysponent samochodu pozostaje także dysponentem odbiornika, który jest elementem wyposażenia pojazdu. Potwierdzają to przedstawione przez Spółkę kopie umów leasingu i wynajmu, które dotyczyły pojazdów, a nie zamontowanych w nich radioodbiorników. Według sądu słusznie zauważył organ odwoławczy, że dołączone umowy leasingu nie obejmowały kwestii opłaty abonamentu za odbiorniki radiowe w samochodach objętych umową leasingu i dlatego odpowiedzialność w tym zakresie ponosił leasingobiorca, jako posiadacz (dysponent) samochodów, a tym samym zamontowanych w nich radioodbiorników. W ocenie sądu prawidłowo organy uznały, że w opisanym stanie faktycznym nie miał zastosowania art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy o opłatach abonamentowych, zwalniający przedsiębiorcę z obowiązku rejestracji odbiorników przeznaczonych wyłącznie do sprzedaży lub przekazania osobom trzecim do używania na podstawie umów, jeżeli czynności te należą do przedmiotu działalności gospodarczej danego przedsiębiorcy. W rozpoznawanej sprawie odbiorniki radiowe nie były przeznaczone przez przedsiębiorcę wyłącznie do sprzedaży lub przekazania osobom trzecim do używania na podstawie umów, gdyż umowy dotyczyły pojazdów.” – uzasadnienie wyroku NSA z dnia 17.05.2019 r. w sprawie o sygn. akt: II GSK 837/17.

Sprawa trafiła następnie do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który w orzeczeniu z dnia 17 maja 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt II GSK 837/17 orzekł, iż skarga złożona przez Spółkę nie może zostać uwzględniona i tym samym za zasadne został uznany obowiązek rejestracji odbiorników radiowych, a co za tym idzie stwierdzona została zasadność obowiązku uiszczania stosownych opłat wynikających z tego tytułu.

Źródło: uzasadnienie wyroku NSA z dnia 17.05.2019 r. w sprawie o sygn. akt: II GSK 837/17, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/7FFDAF5D0A

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *