Decyzja o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami nie jest zależna od uznania organu – wyrok WSA.

Decyzja o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami nie jest zależna od uznania organu – wyrok WSA.
Na mocy prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w Grajewie z dnia 22 grudnia 2015 roku wobec J.K. został orzeczony środek karny w postaci dożywotniego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym. W lutym 2016 roku odpis prawomocnego wyroku wpłynął do Starostwa Powiatowego. Działający z upoważnienia Starosty Naczelnik Wydziału Komunikacji orzekł o dożywotnim cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami.
Od wskazanej powyżej decyzji odwołał się J.K. wskazując, iż jest inwalidą – spiralne złamanie kości piszczelowej, a ponadto, iż czasami jeździ rowerem oraz motorowerem, na który nie są wymagane dodatkowe uprawnienia, a także, że nie stać go na odnowienie uprawnień.
Rozpatrujące sprawę Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy decyzję organu pierwszej instancji, a swoje rozstrzygnięcie uzasadniło w oparciu o art. 103 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r., poz. 155 ze zm.), zgodnie z którym starosta wydaje decyzję administracyjną o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami w przypadku orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów.
Na powyższą decyzję skargę wniósł J.H., gdyż uznał ją za niesprawiedliwą z uwagi na to, że dotyczy ona osoby chorej będącej inwalidą trzeciej grupy, a także, iż zgodnie z zalecaniami lekarza powinien, z uwagi na silny ból nogi, od czasu do czasu poruszać się motorowerem zamiast rowerem. Skarżący wniósł o warunkowe zawieszenie wyroku ze względu na jego trudną sytuację, ażby mógł dojeżdżać do dorywczej pracy z której się utrzymuje.
Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę, a swoje rozstrzygnięcie uzasadnił w następujący sposób: „Treść przywołanych przepisów jest jednoznaczna. W przypadku orzeczenia przez sąd powszechny środka karnego w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio, organ administracji ma obowiązek cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami w orzeczonym przez sąd karny zakresie oraz nie może wydać tych uprawnień w okresie obowiązywania zakazu.
W niniejszej sprawie w związku z orzeczeniem przez sąd dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów, właściwy miejscowo Starosta zobowiązany był wydać decyzję administracyjną o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami w zakresie dostosowanym do orzeczenia sądu karnego. Dlatego też brak jest podstaw do kwestionowania powyższej decyzji pod kątem jej zgodności z prawem. Wskazać także należy, że decyzje o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami stanowią akty o charakterze związanym, czyli takie, które nie zależą od uznania organu. Organ, w przypadku zaistniałych ustawowych przesłanek, ma bowiem nie tylko prawo lecz i bezwzględny obowiązek wydać decyzję o określonej w przepisie treści (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie sygn. akt VII SA/Wa 1389/15; Lex nr 2113865, orzeczenie dostępne w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych).
W tym miejscu podkreślić należy, że organy administracji są związane wydanym wyrokiem na podstawie przytoczonych wyżej przepisów i nie są uprawnione do weryfikowania wyroku sądu karnego. Podobnie sąd administracyjny nie jest uprawniony do weryfikacji wyroku sądu karnego, a rolą sądu administracyjnego jest jedynie sprawdzenie, czy decyzja organu wydana w wykonaniu takiego wyroku nie narusza prawa. Z tych względów argumenty skargi wskazujące na to, że wydany przez Sąd Rejonowy wyrok jest niesprawiedliwy, czy też wniosek zawarty w skardze o czasowe zawieszenie tego wyroku, z oczywistych względów nie mogły zostać uwzględnione.”
Źródło: II SA/O1 1321/16 Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 09 maja 2017 roku.

https://www.youtube.com/channel/UCpaZQTkYFBdgZXyqSCAN7VQ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.